Poskytování příspěvků

 

Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu
Příspěvky se v souladu s účelem nadačního fondu poskytují fyzickým i právnickým osobám. O přiznání příspěvku rozhoduje správní rada na základě doporučení komise. Není-li komise obsazena, rozhoduje správní rada o poskytnutí příspěvku sama.
Podmínkou poskytnutí příspěvku je uzavření písemné smlouvy mezi nadačním fondem a příjemcem příspěvku. Neposkytne-li příjemce nadačnímu fondu potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, nebo odmítne-li smlouvu uzavřít, může správní rada rozhodnout, že příspěvek poskytnut nebude.
Příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a smlouvou o poskytnutí příspěvku. V případě porušení této podmínky ze strany příjemce příspěvku je nadační fond oprávněn požadovat jeho vrácení. Příjemce příspěvku je povinen poskytnout nadačnímu fondu na vlastní náklad potřebnou součinnost při kontrole způsobu použití nadačního příspěvku.


Hospodaření nadačního fondu
Přijaté dary a jiné příspěvky budou shromažďovány na transparentním účtu nadačního fondu.
2600896575/2010

Finanční prostředky, které nebudou v daném roce využity k zajištění výkonu činností nadačního fondu, nebo ke krytí nákladu na jeho správu, budou zpravidla v prvním čtvrtletí roku následujícího rozděleny formou příspěvků.

Patroni nadačního fondu Gabrielis

IVONA BŘEZINOVÁ
VÁCLAV UHER
PETRA STERNBERGOVÁ
MILAN ŘEŘICHA