Cena Ivony Březinové

Pravidla soutěže

Pravidla literární soutěže Cena Ivony Březinové  

 

I. Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá:

Nadační fond Gabrielis

Nedokončená 363/38, Štěrboholy, 102 00 Praha 10

IČO: 04488873

Řízením soutěže je pověřen administrátor soutěže Vladimír Havelka, literarnisoutez@psanipomaha.cz 

(dále jen pořadatel)

 

II. Charakteristika

Soutěž Cena Ivony Březinové (dále jen soutěž) je literární soutěží určenou pro věkovou kategorii 10–18 let, jejímž cílem je motivovat děti a mládež k literární tvorbě.

Věkové kategorie: 10–14 let, 15–18 let

Žánr: Vyprávěný příběh (próza)

Rozsah 2–5 normostran (definice normostrany: 1800 znaků včetně mezer)

Vyhodnocení soutěže: Bude vybráno 10 nejlepších soutěžních textů v každé věkové kategorii bez určení pořadí.

 

Hlavní ceny v soutěži společné pro všechny věkové kategorie:

 • vydání sborníku (Bude obsahovat všech 20 nejlepších textů, každý účastník obdrží 1 sborník zdarma a další si budou moci, on nebo jeho přátelé a známí, zakoupit za stanovenou cenu.)
 • odborný redakční posudek na oceněné texty
 • beseda se spisovatelkou I. Březinovou o tvorbě a vyprávění příběhů
 • psací blok s propiskou se jménem výherce „spisovatelský zápisník“, „spisovatelka Jana Nováková“ (uvedené jméno je příklad)

 

Další ceny v soutěži pro TOP 10 textů v kategorii 10–14 let:

 • balíček knih od nakladatelství Albatros a Mám Talent
 • dárkový set psacích a školních potřeb

 

Další ceny v soutěži pro TOP 10 textů v kategorii 15–18 let:

 • den na VŠO Publicistiky s nahlédnutím pod pokličku technologických zajímavostí ze světa medií
 • balíček knih od nakladatelství Albatros a Mám Talent
 • dárkový set psacích a školních potřeb

 

Soutěž je anonymní, soutěžní díla budou hodnocena komisí ustavenou pořadatelem.

Místo vyhlášení + složení hodnotící komise bude doplněno v průběhu soutěže.

 

 

III. Časový harmonogram soutěže

Uzávěrka soutěže: 30. 4. 2024

Vyhlášení výsledků soutěže: 3. čtvrtletí 2024 (nejdéle do 31. 8. 2024)

 

IV. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit osoba (autor literárního díla, dále jen soutěžící) splňující tyto podmínky:

 • občan ČR
 • věk 10–18 let, přičemž rozhodujícím dnem pro posouzení tohoto kritéria je den uzávěrky soutěže

 

V. Podmínky zařazení soutěžních děl do soutěže

1)  Každý soutěžící smí do soutěže zaslat pouze jedno soutěžní dílo.

2) Soutěžní dílo musí být pořadateli zasláno prostřednictvím formuláře na webové stránce www.psanipomaha.cz/literarnisoutez zřízené pořadatelem, tj. vložením (nahráním) soutěžního díla na tuto webovou stránku.

3)  Soutěžní dílo musí být označeno názvem.

4)  K soutěžnímu dílu musí být na zvláštní stránce uvedena identifikace soutěžního díla obsahující tyto údaje: název díla a označení (tj. jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail a telefon) jeho autora, případně i jeho zákonného zástupce, pokud je autor ke dni uzávěrky soutěže mladší 18 let.

5)  Soutěžní dílo musí být pořadateli doručeno nejpozději v den uzávěrky soutěže. O tom, že soutěžní dílo bylo doručeno, pořadatel vyrozumí soutěžícího na webu pop-up oknem nebo e-mailem s příslušným textem.

6)  Soutěžní dílo musí být do soutěže řádně přihlášeno dle bodu VI. těchto soutěžních pravidel.

 

VI. Řádné přihlášení soutěžního díla do soutěže

Soutěžní dílo je řádně přihlášeno do soutěže tím, že soutěžící:

1)  zašle pořadateli přihlášku svého soutěžního díla do soutěže

2)  udělí pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR

3)  udělí pořadateli nevýhradní licenci k použití svého soutěžního díla v souladu s autorským zákonem.

Všechny tyto tři úkony soutěžící vykoná prostřednictvím příslušné webové stránky zřízené pořadatelem, tj. www.psanipomaha.cz/literarnisoutez , interaktivním vyplněním příslušných formulářů. Tyto úkony musí soutěžící vykonat nejpozději v den uzávěrky soutěže.

O tom, že soutěžící tyto úkony vykonal, pořadatel vyrozumí soutěžícího na webu pop-up oknem nebo e-mailem s příslušným textem.

O tom, že soutěžní dílo bylo doručeno, pořadatel vyrozumí soutěžícího na webu pop-up oknem nebo e-mailem s příslušným textem.

Nevykonání kteréhokoliv z těchto úkonů má za následek nezařazení soutěžního díla dotyčného soutěžícího do soutěže.

 

VII. Způsob vyhodnocení soutěže

Po uzávěrce soutěže administrátor vyhodnotí, která zaslaná soutěžní díla splnila podmínky zařazení do soutěže a vyrozumí soutěžící e-mailem o tom, že jejich soutěžní díla byla do soutěže zařazena.

Administrátor jednotlivá díla pro potřebu soutěže opatří soutěžním číselným kódem ve formátu

(rrrr-mm-dd-xxxx), který bude sestaven na základě data zaslání soutěžního díla do soutěže (rrrr-mm-dd)

a přidělením unikátního čtyřmístného čísla (xxxx).

Jména autorů a jejich děl propojená s číselnými kódy bude znát pouze administrátor soutěže. 

 

VIII. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

 • Dílo bude hodnoceno pod soutěžním číselným kódem nezávislou komisí sestavenou pořadatelem a vedenou předsedou komise.
 • Předseda komise nejpozději do konce července 2024 oznámí pořadateli, která díla komise vyhodnotila jako vítězná v daných kategoriích. Pořadatel nejpozději do konce srpna 2024 sdělí výsledky soutěže vítězům a zároveň je bude informovat o termínu a místu konání slavnostního ceremoniálu ocenění vítězů na e-mailový kontakt uvedený soutěžícími v přihlášce do soutěže.
 • Účast na ceremoniálu je dobrovolná, v případě účasti je nutné, aby soutěžící potvrdil svou účast na ceremoniálu písemně (e-mailem).
 • V případě neúčasti na ceremoniálu budou hmotné ceny zaslány výherci poštou.
 • V případě, že si výherce ceny zaslané poštou nevyzvedne, propadnou zpět ve prospěch pořadatele a budou určeny na jiné nekomerční účely.
 • Ceny není možné vyměnit ani za finanční hotovost, ani za cokoliv jiného, a to ani na základě dohody s pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

Partneři soutěže

VOŠ PUBLICISTIKY
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR
ALBATROS
ATELIER HAVELKA
ZÓNA UMĚNÍ
ADOREPEN
MAMTALENT
CYSNEWS